• โรงเรียนวชิรป่าซาง
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วชิรป่าซางเกรียงไกร
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • No Gift Policy
  โรงเรียนวชิรป่าซาง งดรับ งดให้ของขวัญ

 • วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  210 หมู่ 7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รหัสฯ 51120 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • วันจักรี
  6 เมษายน 2567 วันจักรี

O7-ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดไฟล์


             
website โรงเรียนวชิรป่าซาง


website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน         


Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวชิรป่าซาง


ช่อง YouTube ของโรงเรียน   
          

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำวัน 1        


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนประจำวัน 2

เข้าดู : 475 ครั้ง